Vyhláška o nakládání s odpady.

OZV č. 2/2006 O nakládání se stavebním a komunálním odpadem

Publikováno: 11.1.2007

Obecně závazná vyhláška č.2/2006

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Zastupitelstvo města Březová na svém zasedání dne 29.5.2006 schválilo, na základě ustanovení §17 odst.2) zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením §10

odst.d) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydání této obecně závazné vyhlášky města Březová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

Článek 1.

Základní ustanovení

1.1. Vyhláška upravuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, odstraňování odpadu, který vzniká v územním obvodu města Březová a osad Kostelní Bříza, Rudolec, Arnoltov, Kamenice, Lobzy a Tisová, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

1.2. Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby, které mají ve městě Březová a osadách Kostelní Bříza, Rudolec, Arnoltov, Kamenice, Lobzy a Tisová trvalý pobyt a fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci nacházející se v územním obvodu města Březová a na osoby zdržující se v územním obvodu města Březová.

Článek 2.

Základní pojmy

Základní pojmy spojené s problematikou odpadů jsou vymezeny v ustanovení §3 a 4 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

………………………………………………………………………………………………..

Odpad - je každá movitá věc,které se osoba zbavuje nebo má v úmyslu nebo povinnost

se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 k  zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění změn a doplnění (dále jen zákon o odpadech)

Nebezpečný odpad – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 k zákonu o odpadech.

Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob provozujících podnikání

Nakládání s odpady – jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

Shromažďování odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady

Skládka odpadů – technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země

Oprávněná osoba - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů (1).

Článek 3.

Všeobecné povinnosti

Fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo se zdržující v územním obvodu města Březová jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a komunální odpad odděleně shromažďovat,

třídit a předávat k odstranění podle systému stanoveného městem v této obecně závazné vyhlášce.

Článek 4.

Systém nakládání s komunálním odpadem

Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:

a) Popelnice – slouží k ukládání komunálního odpadu z domácností (smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady apod.). Město zajišťuje popelnici k nemovitostem, které jsou celoročně užívány k bydlení a zajistí jejich vyvážení nejméně jednou za čtrnáct dní.

b) Velkoobjemové mobilní kontejnery – slouží k ukládání většího odpadu a velkoobjemového odpadu z domácností. Vyvážení kontejnerů zajistí obec nejméně jednou měsíčně. Biologický odpad je možné odkládat jen do kontejnerů k tomuto účelu určených a označených.

c) Velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad – sklo, papír, plasty.

Vyvážení kontejnerů zajistí obec nejméně jednou měsíčně.

d) Odpadkové koše – na drobný odpad.

Článek 5.

Systém rozmístění sběrných nádob na odpad

a) Odpadkové koše jsou umístěny na veřejném prostranství v Březové na nám.Míru, autobusovém nádraží a na pěší zóně u Základní školy.

b)Popelnice jsou rozmístěny před jednotlivými domy. Město zajistí rozmístění potřebného počtu popelnic před obytnými doby v Březové (na jednu osobu 1/4 popelnice o obsahu 110 litrů). Ke každému rodinnému domu pak město zajistí jednu popelnici. Popelnice budou vyváženy nejméně jednou za čtrnáct dní. V jednotlivých osadách stanoví město místa pro shromažďování popelnic v návaznosti na dostupnost místa pro odvozce odpadu.

c) Umístění kontejnerů na větší odpad je zajištěno na místech veřejně přístupných takto:

- u areálu místního hospodářství za hasičárnou

- u garáží za domem s pečovatelskou službou

- u garáží v horní části Březové (pod vodárnou)

- u garáží pod stadionem

- u skladu místního hospodářství v ul.gen.Svobody

- v areálu bývalých sběrných surovin

- v obci Rudolec – u okálů

- v obci Kostelní Bříza – u paneláku

- v obci Arnoltov – v horní i dolní části Arnoltova

- v obci Kamenice – u autobusové zastávky

- v osadě Tisová – komunikace k bývalým kasárnám

- v osadě Lobzy – okraj osady

d) Umístění kontejnerů na tříděný odpad (iglů) je zajištěno na veřejně přístupných místech takto:

- Březová – nám.Míru

- Březová – ulice Příčná

- Březová – ulice Elektrárenská

- Březová – ulice Smetanova

- obec Rudolec

- obec Kostelní Bříza

e) Město zajistí nejméně 2x ročně sběr a odvoz nebezpečného odpadu. O místě sběru nebezpečného odpadu a termíny odvozu vyrozumí obec občany, nejméně 14 dní dopředu oznámením na úřední desce městského úřadu, vyhlášením v místním rozhlase, sdělením v Březovském zpravodaji a vylepením plakátů na veřejně přístupných místech. Mezi nebezpečné odpady patří – olejové filtry, akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, chladničky, televizory, barvy, chemikálie apod.

Článek 6.

Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vznikající při stavební činnosti občanů popřípadě právnických osob a fyzických osob provozujících podnikatelskou činnost lze ukládat do velkoobjemových kontejnerů určených na stavební odpad. Odvoz stavebního odpadu bude proveden na náklady stavebníka.

Tímto  není dotčena možnost zajistit ukládání a odvoz stavebního odpadu a uložení na řízenou skládku vlastními prostředky stavebníka nebo jiným způsobem v souladu se zákonem o odpadech.

Článek 7.

Sankce

Sankce za porušení povinností uložených touto obecně závaznou vyhláškou jsou stanoveny na základě zvláštního zákona (2).

Článek 8.

Závěrečná ustanovení

Poplatky za provoz systému nakládání s komunálním odpadem podle této vyhlášky jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích.

Článek 9.

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  15. 6. 2006.

V Březové dne 29.5.2006

_______________

(1) zákon č.455/1991 Sb.o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č.513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č.138/1973 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů a

zákon č.309/1991 Sb.o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

(2) zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

zákon č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Ing.Vilém Meiser, místostarosta města

Miroslav Bouda, starosta města

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>